Transcripció

Som especialistes en codificació de textos escrits (adaptació de formats i etiquetatge: html, XML, PHP…) i en transcripció de fragments de parla. Més de 20 anys d'experiència ens avalen.Transcripcions

Tipus de transcripció:

Transcripcions de conversacions dirigides:

  • a ámbits jurídics
  • a ámbit académic
  • a treballs d'investigació
  • a elaboració de corpus

Transcripcions ortogràfiques

Transcripcions amb marques fonètiques 

Etiquetatges de corpus orals i escrits