Edició i correcció

L’edició i presentació adequades d’un treball o el disseny d’una pàgina web personalitzada són eines imprescindibles per a comunicar de forma eficaç. Per a això resulta necessari no sols conèixer els instruments tècnics, sinó també posseir uns coneixements filològics que possibiliten la transmissió de la informació de forma clara i precisa. L’àmbit d’actuació de Tecnolingüística se centra en tres camps concrets: l’edició i maquetació, la correcció i la redacció de qualsevol tipus de text.

Correcció de textos escrits amb la possibilitat addicional d’editar un informe d’errors. El material es pot presentar en suport físic o en format digital, per correu postal o electrònic.

Serveis de correcció:

-Ortogràfica: accentuació, puntuació, majúscules/ minúscules, errors ortogràfics.

-Gramatical: faltes de concordança, faltes de normativa, incoherències en el model de llengua, etc.

-Tipogràfica: tipus de lletra, espaiats, cites, referències bibliogràfiques.
 
-Redacció: ordre d’elements, longitud d’oracions i estructuració de la informació.
 
-Estil: repeticions, redundàncies, circumloquis, mots crossa, imprecisions lèxiques, estrangerismes, falsos amics, cacofonies, inadequacions…
 
-Reescriptura: reelaboració del text.
 
-Primeres proves: correcció de primeres proves de qualsevol tipus de publicació.